Netwerk DAK - Door Aandacht Kracht
 
regionale bijeenkomst veluwe

Download hier het verslag.


Verslag Bijeenkomst Inloopcentra Regio Veluwe Vallei- Betuwe
Datum: Woensdag 21 januari 2015
Locatie: Inloopcentrum Markt 17 te Wageningen


Aanwezig: in totaal 19 vertegenwoordigers van de Inloopcentra in Tiel, Culemborg, Veenendaal, Ede, Heelsum, Oosterbeek (in oprichting) Wageningen,  Herma Hurkens vanuit Netwerk Dak
 
Welkom en Opening
Na een korte rondleiding door het Inloopcentrum Markt 17 heet Jaap de Graaff ieder welkom en opent de bijeenkomst met een  - uit Ghana afkomstige legende -  ontleend aan het boek van Leonardo Boff: Het perspectief van de arend en de kip .
 
Inleiding
Vertoning van kort filmpje: Eigen kracht bij kwetsbaarheid. Vertelt over (nieuwe) initiatieven door vier locale organisaties in Limburg . https://www.youtube.com/watch?v=9NxkPE19Kws
 
Collegiale uitwisseling
 
 
Vraag 1) Met welke ontwikkelingen binnen jullie plaatselijke gemeente hebben jullie bezoekers te maken?
 
 
Tiel:
Onzekerheid m.b.t. beschikbaarheid van thuiszorg
Aanlopen tegen de bureaucratie
Bedreigd voelen m.b.t. regelzaken
Er is een verandering te zien onder de inlopers – toename van mensen met psychische problemen, vanwege beperking dagopvang en begeleiding.
Sfeer verandert voor de bestaande bezoekers.
 
Stadstuin – eigen kracht aanspreken: plantdag/ oogstdag/ samenwerken
Bestendigen samenwerking lokaal: Project Mantelzorgers en Werklozen jobgroep
PR in locale media: erkenning en respect afdwingen,  betrokkenheid stimuleren
 
Veenendaal
Bezoekers zijn de weg naar de hulpverlening kwijt - wegvallen individuele hulp . Onzekerheid.
 
Dilemma m.b.t. vraag van Philadelphia: Kan Inloophuis iets betekenen voor mensen met verstandelijke beperking. Vraag: kunnen we dat aan?/ In hoeverre belasten we de vrijwilligers  ermee?
 
Culemborg
Veranderingen in de zorg lijkt  geen thema in de gesprekken onder/ met bezoekers. Vanuit de RIBW worden mensen verwezen,  maar deze zijn niet in de meerderheid op de gehele groep bezoekers. Hechtere samenwerking en afstemming met Straatcoaches in de wijk wordt gezocht.
De programma’s: Schuldhulpmaatje en Jobcoaching draaien ook in Culemborg.
 
Ede
Dagelijks open van 15.00-22.00 uur.  Er is momenteel meer contact met organisaties dan met gasten over de wijzigingen in het zorgstelsel en de consequenties daarvan voor burgers.  Nieuwe initiatieven worden welkom geheten. Open inloop is grootste deel van de activiteiten -  grote diversiteit onder bezoekers: mensen met licht verstandelijke beperking / Niet Aangeboren Hersenletsel/ allochtone achtergrond/  somatische klachten lopen binnen. De rode lijn hierin is dat er vanuit gegaan wordt dat men zich zelf kan vermaken. Er worden geen activiteiten aangeboden.
Daarnaast worden activiteiten aangeboden voor specifieke doelgroepen: o.m. voor moeder en kind – eten en spelen -  i.s.m. SIZA en Philadelphia.
 
Oosterbeek
Stichting Oase in oprichting. Er is onzekerheid onder de burgers in Renkum.. Stichting is opgericht met breed draagvlak onder kerken en grote financiele steun van particulieren. De contacten van de stichting Oase met de gemeente Oosterbeek zijn nog niet veelvuldig geweest. Hopelijk komt er meer belangstelling voor dit initiatief.
 
Renkum/Heelsum
Klein Heideveld in Heelsum. Geschiedenis: gestart als woongemeenschap van 25 mensen, met accent  op activeren van mensen die in sociaal isolement zijn geraakt.
Bezoekers merken dat “ financiële extraatjes” wegvallen en hebben daar zorgen over.  Belangrijk om als initiatief in beeld te zijn bij de - te ontwikkelen - wijkteams.
 
Wageningen
Er is onder een aantal bezoekers onzekerheid te merken. Grote diversiteit aan bezoekers, zowel in leeftijd als in achtergrond. Samenwerking met RIBW  heeft geresulteerd in samengaan van de zondagmiddaginloop RIBW met die van Inloopcentrum Markt 17.
Inloopcentrum  draait mee in een  4-tal  WMO-Domein Overleggen waarin beleidsontwikkelingen worden geïnitieerd en uitgewerkt  (Domein Leefbaarheid en Sociale redzaamheid/ Domein Ouderen/ Domein Vluchtelingen/ Domein Mantelzorg) . WMO-Beleidsmotto in Wageningen is : Samen Redzaam.
 
 
Vraag 2) Wat betekent dit voor jullie werkwijze als Inloophuis?
 
 
De ontwikkelingen leiden ertoe dat Inloopcentra geconfronteerd worden met vragen van andere (zorg) organisaties. Voorbeeld uit de praktijk van Veenendaal. Inloophuis De Zevensprong in Veenendaal is door Philadelphia benaderd of  het iets kan betekenen voor hun cliënten/ mensen.
 
Om goed onderbouwd te kunnen reageren op vragen als bovenstaande, is het van belang helder te hebben:
Wat wil je voor mensen betekenen en (hoe) past de vraag daarin?
Wat wil je als vrijwilligers organisatie?
Welke toerusting en ondersteuning hebben vrijwilligers (extra) nodig gezien de veranderende bezoekersgroep/ c.q. ontwikkelingen? 
Aandachtspunten zijn:
Komen bezoekers als groep vanuit een organisatie of als individu?
Present werken gaat uit van de mens en niet van haar/zijn probleem of beperking
Mag je vrijwilligers “opzadelen” met problematiek?
Intentie van vrijwilligers is anders dan die van professionals, geen “ zorg” overnemen
Is er onder de vrijwilligers affiniteit met de doelgroep?
Er kan onderscheid gemaakt worden tussen open inloop en inloop buiten de reguliere openingstijden voor specifieke doelgroep
Vrijwilligers hebben duidelijkheid nodig wie aanspreekpersoon is in geval van vragen, dilemma’s en problemen
Nieuwe initiatieven starten met een proefperiode/ evaluatie/  vervolgens afwegen: doorgaan of niet 
Afspraak: Culemborg ( 2de mogelijkheid Ede) organiseert de volgende Regionale Bijeenkomst in het vroege najaar van 2015
 
 
Afsluiting: Jaap de Graaff sluit om 22.00 uur de bijeenkomst  met dank aan ieders inzet en wenst iedereen wel thuis
 
Bezoek elkaar eens digitaal J :
 
http://www.inloophuistiel.nl/
http://www.pknculemborg.nl/index.php/kerk-en-wereld/inloophuis/97-inloophuis
http://www.markt10.nl/inloop/inloophuis-de-zevensprong/
http://www.meet-inn.nl/index.html
http://kleinheideveld.nl/
http://oaseoosterbeek.nl/?page_id=11493
http://inloopcentrumwageningen.nl/
http://www.netwerkdak.nl/
 
 

terug
 
 
In Beeld
Eenzaamheid
meer
 
Wat doet Netwerk DAK?
meer
 
Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door