Netwerk DAK - Door Aandacht Kracht
 
Alles over ... Presentie

 
Meer dan een dak

lees meer >>
 
Lessen uit de werkwijze van straatpastores

Voor professionals in de maatschappelijke en medische zorg die in aanraking komen met dak- of thuislozen die zorg mijden verscheen een handreiking met adviezen. Die werd geschreven op basis van de werkwijze van straatpastores en geestelijk verzorgers.

lees meer >>
 
Buurthuis in zelfbeheer

In de Utrechtse Rivierenwijk runnen de buurtbewoners zelf hun buurthuis. Dat blijkt goed te werken: collectief ondernemerschap werkt in De Nieuwe Jutter. De bewoners namen zelf het heft in handen toen hun buurthuis gesloten dreigde te worden. En met succes.

Een belangrijk aspect van succesvol zelfbeheer van een buurthuis in een stedelijke omgeving werd snel duidelijk – de aanwezigheid van een professional. En dan niet een professional die alles regelt, maar iemand die ruimte schept en ondersteunt. BuurtpastorTitus Schlatmann vervult deze rol in De Nieuwe Jutter.

lees meer >>
 
Literatuur overzicht diaconie


Lees hier het nieuwste literatuuroverzicht gemaakt door Herman Noordegraaf over diaconie om op de hoogte te zijn van de nieuwste ontwikkelingen.

 
Scenes in de Copy Corner

Om het sociale weefsel van de veranderde wijken en steden te versterken, zijn plekken nodig waar diverse mensen elkaar vanzelfsprekend tegenkomen en daardoor herkenbaar, vertrouwder en benaderbaar voor elkaar worden. Dat geberut in een inloophuis, maar ook in een kopieerwinkel.

lees meer >>
 
handreiking palliatieve zorg voor dak en thuislozen

Ernstig zieke dak- en thuislozen hebben aan het eind van hun leven meestal wel een dak boven hun hoofd, maar de zorg is complex door het samenkomen van lichamelijke, psychische en sociale problemen. Het NIVEL maakte een handreiking over de palliatieve zorg voor deze doelgroep. De handreiking biedt praktische adviezen.

lees meer >>
 
Naar een herbergzame samenleving

Andries Baart benoemde zes dilemma's in zijn lezing over de urgentie van diaconale inloophuizen. Die lezing werd gehouden bij het verrassingsbezoek van Koningin Maxima aan de Jessehof in Delft. De presentie stelde hij beschikbaar om er mee aan de slag te gaan.

lees meer >>
 
Gebouw en gastvrijheid

Hoe kun je sturing geven aan de ruimtelijke aspecten van gastvrijheid. Welke rol speelt het gebouw en zijn inrichting daar in? Waarom zijn patroon, poort en plein de drie succesfactoren?

lees meer >>
 
Oog in Oog

Oog in Oog, Rob van Waarde, 2017
In een maatschappij met toenemende sociale verschillen bouwen faith-based professionals aan verbinding en vitalisering door middel van de exposurebenadering. Juist in hun onderlinge verschillen kunnen mensen ontdekken dat ze elkaar gegeven zijn.

lees meer >>
 
De belangrijkste kenmerken van de presentiebenadering

Voor het Stiltecentrum in Utrecht ontwikkelde Dirk van den Hoven in 2008 een cursus voor vrijwilligers over de presentiebenadering. Daarvoor heeft hij een achttal kernmerken kort toegelicht.
Dirk van den Hoven, Stiltecentrum Utrecht, De belangrijkste kenmerken van de presentiebenadering, 2008

 
Straat- en drugspastoraat

Het straat- en drugspastoraat wil andere kanten van dak- en thuislozen zien. Ze zijn gericht op “heel de mens” en willen naast hen staan. Present zijn op een plek waar deze groepen zich ophouden en er voor hen zijn.
Straatpastoraat is laagdrempelig met een open oog en oor voor vragen rond levensbeschouwing en zingeving. Dit is een wat ouder artikel, maar de kern van het werk is goed herkenbaar.

Lees meer over de werkwijze of download het hele artikel over drugs- en straatpastoraat.

lees meer >>
 
Theologische betekenissen van de presentiebenadering in pastoraat

Op 7 november tijdens de bijeenkomst van straatpastores, bracht Fred van Iersel, bijzonder hoogleraar te Tilburg, een theologische doordenking van de presentie: Contemplatief pastoraat in de marge van de samenleving.
Contemplatief pastoraat heeft niet allereerst betrekking op het voeren van theologisch interessante geloofsgesprekken, maar op het beleven van vertrouwen op God en het waarnemen van vertrouwen op God voorbij de taal, bij jezelf en bij de ander.

lees meer >>
 
Handboek diaconiewetenschap


Het nieuwe handboek diaconiewetenschap werd op 2 februari gepresenteerd. De nadruk legt op tien praktijkbeschrijvingen, die een inkijk geven in en reflectie op de diaconale praktijk.
 

lees meer >>
 
Diaconie en caritas

Herman Noordegraaf laat zien dat het werk van wijkpastoraat, inloophuizen en straatpastoraat, in een traditie staat die zo oud is als het christendom zelf. Het moet als een volwaardige vorm van kerkelijk werk gezien  worden.
Diaconie en caritas in deze tijd

lees meer >>
 
Inspiratiegids van Stek

Op welke manier de kerk in Den Haag zich inzet voor verbetering van de sociale cohesie, leefbaarheid en vitaliteit van de stad is te lezen in de 'Inspiratiegids voor stad en kerk'. Het boek laat zien welke uitdagingen en knelpunten er zijn voor moderne kerkelijke presentie in de Nederlandse steden.

lees meer >>
 
Creatief diaconaat boek

Jonge mensen in creatieve beroepen, hebben vaak geen enkel contact met de kerk, maar blijken in de praktijk graag bereid zich in te zetten voor diaconale projecten.

lees meer >>
 
Zo wordt het spel gespeeld

Hoe kunnen er betekenisvolle plekken groeien in de stadswijk, die ook gestigmatiseerde mensen in sluiten? Hoe groeit daar eigen kracht in een eigen sfeer?

lees meer >>
 
25 jaar buurtpastor Maastricht

Werkend vanuit de methodiek van presentie was buurtpastor Gabriëlla aanwezig tussen mensen. Luisterde zij naar de levensverhalen. Was zij aanwezig bij diepte en hoogtepunten van mensen in de wijk. Zo gaf zij inhoud aan haar pastorale opdracht, om het verhaal van naastenliefde, van betrokkenheid bij en met mensen gestalte te geven.

lees meer >>
 
Van klacht naar kracht

De stichting Samenwonen-Samenleven ondersteunt sleutelfiguren in de buurt en leidt hen op. Het is Welzijn nieuwe stijl avant la lettre. De aanpak wordt stap voor stap beschreven met praktijkvoorbeelden en begrippen als 'activerende presentie'.

lees meer >>
 
Presentie in de participatiesamenleving

Presentie in de participatiesamenleving heet het artikel waarin wordt teruggeblikt op de landelijke netwerkdag van 17 november 2014.

lees meer >>
 
Open kerk

Inloophuizen als manifestaties van een brede beweging, als open kerk. Kernwoord in deze beweging is 'gastvrijheid'.
Aan het woord is Jan Hendriks, auteur van boeken over 'de kerk als herberg' in 2003 tijdens een inleiding voor het InloopCentra Beraad.

Lees meer over gastvrijheid of download Een open kerk.

lees meer >>
 
Gastvrij onthaal

In 1997 schreef Sake Stoppels het boek Een gastvrij onthaal
Gids voor inloopcentra en andere vormen van kerkelijke gastvrijheid. Het is boek is inmiddels een klassieker. Download  Gastvrij Onthaal, een boek van 52 pagina's.

 
Betekenisvolle ontmoetingsplekken

Huiskamers van de wijk en buurthuizen in zelfbeheer schieten als paddestoelen uit de grond. Maken zij inloophuizen overbodig? David ter Avest schreef een artikel over inloophuizen nieuwe buurtinitiatieven. De knelpunten zijn financien en voldoende vrijwilligers, maar hun belang wordt meer en meer onderkend.

lees meer >>
 
De kramp voorbij

Van 2001 tot 2005 deed Jannet van der Spek in opdracht van de Theologische Universiteit Kampen en de Protestantse Kerk Nederland onderzoek naar de theologische en ecclesiologische dilemma’s die voorkomen bij kerkelijk werkers aangesteld om op grond van het evangelie aanwezig te zijn in achterstandsbuurten. Het zijn buurten waar de traditionele kerken vaak allang verdwenen waren.

lees meer >>
 
Onderzoek De Herberg Apeldoorn

De Herberg in Apeldoorn liet dit voorjaar een onderzoek uitvoeren naar de betekenis in de Apeldoornse samenleving. Zij huurden daarvoor een bijzonder onderzoeksbureau in. Niet alleen medewerkers werden geinterviewd, ook 17 bezoekers beantwoordden vragen. 'De Herberg is heel belangrijk', was de algemene conclusie.

lees meer >>
 
Een eigen plek

In de publicatie 'Een Eigen Plek' beschrijft Bert van Schagen het ontstaan van Stichting Troost. Troost organiseert ontmoeting voor en door (ex-)psychiatrische patiënten en werd bij de oprichting ondersteund vanuit het Oecumenisch Kerk- en Buurtwerk in Amsterdam Oost (OKB).

lees meer >>
 
Almachtig kwetsbaar

De artikelen uit missionaire hoek laten zien dat ‘presentie’ niet alleen actueel is, maar ook meer dan een werkmethode. Reflectie en mooie verhalen uit de praktijk.

lees meer >>
 
Geloven in de buurt

Colums geschreven door buurtpastores Marieke Sillevis Smitt en Titus Schlatmann over hun presentie in twee Utrechtse wijken.

lees meer >>
 
Radicale aansluiting. presentiebenadering en geestelijke gezondheidszorg

Een al wat ouder Actioma-bericht (2002) met verschillende artikelen en een interview met Andries Baart. Over kwetsbare mensen, aandacht en erbij blijven.
Laad de uitgave hier: Radicale Aansluiting

lees meer >>
 
Beknopte schets van de presentietheorie

Het dikke standaardwerk "Een theorie van de presentie", van Andries Baart, is een schatkamer aan informatie maar natuurlijk ook erg dik. Hier een idee van de presentiefilosofie in vier pagina's, van de schrijver zelf.
Andries Baart, Een beknopte schets van de presentietheorie, 2003

 
Literatuurbericht diaconaat

Een selectie van publicaties op het terrein van het diaconaat vanaf 2010 tot ongeveer midden 2013, is te vinden in Handelingen, tijdschrijft voor praktische theologie en religiewetenschap. Niet alleen wetenschappelijke publicaties komen aan de orde, oo kuitgaven voor een breed publiek. Het bericht werd geschreven door Herman Noordegraaf.

lees meer >>
 
Kwetsbaar bestaan

Op 12 mei 2017 verscheen het boekvan praktische theoloog Hans Pasveer: ‘Kwetsbaar bestaan, over zachtmoedigheid’.
Wij mensen zijn  kwetsbare wezens, vanaf het begin van ons bestaan. Naast dat dit vraagt om zorg en aandacht, is het van belang  hoe wij met die kwetsbaarheid omgaan. Het algemeen maatschappelijk klimaat eist competitie, competentie, macht, najagen van winst en verdringt eerder die kwetsbaarheid dan dat het daar ruimte en aandacht voor heeft. Een positieve benadering van kwetsbaarheid, die in dit boek wordt bepleit, heeft vandaag iets van roeien tegen de stroom in. 

 

lees meer >>
 
 
In Beeld
Activiteiten bij de inloop
meer
 
Wat doet Netwerk DAK?
meer
 
Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door